Aralia Bush Tree

Art nr: 751843R102756    85 cm hoog   €  171,25

Art nr: 751844R160653  115 cm hoog   €  267,75

Euonymus Japonica Bush

Art nr: 751849R150454    75 cm hoog   €  250,75

Euonymus Japonicus Tree 

Art nr: 751848R247658   120cm hoog    €  412,75

Clusia Bush Tree 

Art nr: 751841R118505    85 cm hoog    €  197,50

Art nr: 751842R179857  110 cm hoog    €  299,75

Croton Goldfinger Ball Tree

Art nr: 751671R111452  145 cm hoog    €  185,75

Croton Goldfinger Tree

Art nr: 751668R110255   105 cm hoog    €  183,75

Art nr: 751669R113409   125 cm hoog    €  189,00

Art nr: 751670R157504   155 cm hoog    €  262,50

Croton Goldfinger Reflexa

Art nr: 751678R165307  150 cm hoog    €  275,50

Art nr: 751679R212852  180 cm hoog    €  354,75

Croton Tree

Art nr: 751672R80108     120 cm hoog   €  133,50

Art nr: 751674R120459   150 cm hoog   €  200,75

Art nr: 751676R158855   180 cm hoog   €  264,75

Capensia Bush Tree

Art nr: 751680R121956  150 cm hoog   €  203,25

Art nr: 751681R148954  180 cm hoog   €  248,25

Art nr: 751682R168308  210 cm hoog   €  280,50

Japanese Maple

Art nr: 751661R103059   150 cm hoog   €  171,75

Art nr: 751663R141757   180 cm hoog   €  236,25

Art nr: 751665R176406   210 cm hoog   €  294,00

Japanese Maple Light 

Art nr: 751662R103055  150 cm hoog    €  171,75

Art nr: 751664R141755  180 cm hoog    €  236,25

Art nr: 751666R176408  210 cm hoog    €  294,00

Willow Tree

Art nr: 751877R307508   240 cm hoog   €  512,50

Flowering Coffee Tree

Art nr: 751707R93304     120 cm hoog    €  155,50

Art nr: 751708R131702   150 cm hoog    €  219,50

Art nr: 751709R161857   180 cm hoog    €  269,75

Art nr: 751710R198459   210 cm hoog    €  330,75

Manderine Orange Tree

Art nr: 751727R104704  110 cm hoog    €  174,50

Art nr: 751728R146859  140 cm hoog    €  244,75

Art nr: 751729R208506  170 cm hoog    €  347,50

De Luxe Longifolia Liana

Art nr: 751811R130952  150 cm hoog   €  218,25

Art nr: 751812R167705  180 cm hoog   €  279,50

Art nr: 751813R214204  210 cm hoog   €  357,00

Fat Longifolia Umbrella

Art nr: 751609R157356   180 cm hoog   €  262,25

Natural Royal Longifolia

Art nr: 751817R143559  150 cm hoog    €  239,25

Art nr: 751818R182707  180 cm hoog    €  304,50

Art nr: 751819R248853  210 cm hoog    €  414,75

Royal Longifolia Tree 

Art nr: 751814R218107  150 cm hoog   €  363,50

Art nr:751815R295654   180 cm hoog   €  492,75

Art nr: 751816R351303  210 cm hoog   €  585,50

Royal Longifolia Cabana

Art nr: 751879R1016855 270 cm hoog  €  1694,75

Sweet Ginkgo on Crazy Trunk

Art nr: 751846R166355  145 cm hoog   € 277,25

Sweet Ginkgo Forest Tree

Art nr: 751847R242556   210 cm hoog   €  405,25

Natural Schefflera 

Art nr: 751698R54452      80 cm hoog    €    90,75

Art nr: 751700R76957    110 cm hoog    €  128,25

Art nr: 751702R105908  140 cm hoog    €  176,50

Art nr: 751704R131857  170 cm hoog    €  219,75

Natural Schefflera Variegated

Art nr: 751699R54459      80 cm hoog    €    90,75

Art nr: 751701R76953    110 cm hoog    €  128,25

Art nr: 751703R105905  140 cm hoog    €  176,50

Art nr: 751705R131855  170 cm hoog    €  219,75

Natural Schefflera Umbrella

Art nr: 751688R99459     110 cm hoog   €  165,75

Art nr: 751690R138602   140 cm hoog   €  231,00

Art nr: 751792R199652   170 cm hoog   €  332,75

Natural Schefflera Umbrella Variegated

Art nr: 751689R99454    110 cm hoog    €  165,75

Art nr: 751691R138608  140 cm hoog    €  231,00

Art nr: 751793R199659  170 cm hoog    €  332,75

Giant Schefflera Tree

Art nr: 751684R184354  190 cm hoog   €  307,25

Art nr: 751685R231459  220 cm hoog   €  385,75

Lady Schefflera Tree

Art nr: 751695R130356  140 cm hoog   €  217,25

Art nr: 751697R172054  172 cm hoog   €  286,75

Giant Schefflera Ball Variegated

Art nr: 751706R200709

110 cm hoog Ø 90   € 344,50

 

Podocarpus Mountain Tree

Art nr: 751725R300452  110 cm hoog   €  500,75

Podocarpus on Crazy Trunk

Art nr: 751723R183754  135 cm hoog   €  306,25

Art nr: 751724R259757  160 cm hoog   €  433,25

Podocarpus 

Art nr: 751720R166358     90 cm hoog    €  277,25

Art nr: 751721R221707   120 cm hoog    €  369,50

Art nr: 751722R267155   150 cm hoog    €  445,25

Pittisporum Ball Tree

Art nr: 751732R133957  

65 cm hoog Ø 65  

€  223,25

Pittisporum Mountain Tree

Art nr: 751726R236255  120 cm hoog   €  393,75